Knjižnica publikacij, člankov in referatov

 

Nataša Šalaja: Programi obiskovanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok s ciljem spodbujanja odgovornega vedenja do narave (magistrsko delo), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2016, 217 strani.

Anja Trobec: Vloga interpretacije dediščine v narodnih parkih, Geografski vestnik 87-1 (2015)(pdf, 18 strani).

Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran in Bojan Erhartič: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja, Založba ZRC, zbrika Georitem, Ljubljana, 2014, 134 strani.
(splošno o interpretaciji, predstavitev primera)

Kramar, Nataša: Zasnova tematske turistične poti v občini Solčava (diplomsko delo), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, 2013, 81 strani.

Stare Urška: Analiza učnih poti z vidika učinkovitosti interpretacije narave: primer učne poti Škocjan. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2013 (pdf, 118 strani).

Anja Cvahte: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem  parku in Narodnem parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije. Filozofska fakulteta, Ljubljana 2013, 130 strani
Diplomska naloga
(informacijske točke, informacijske in interpretacijske table, osebna interpretacija, primerjalna analiza, narodni parki, Slovenija, Nova Zelandija)

Helena Bavec: Predlog za naravoslovno učno pot na vzhodnem robu Cerkniškega jezera, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2012, 160 strani.
Diplomska naloga
(učna gradiva, učne poti)

Nina Federnsberg: Učna pot po Ljubečni, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2012, 80 strani
Diplomska naloga
(učna pot, možnosti njene uporabe v šoli, anketa med učitelji)

Ksenija Dvorščak: Zgodovina predstavljanja človeške ribice v Postojnski jami / History of the presentation of the proteus in Postojna cave, Varstvo narave 25 / 2011, pp. 53-70

Michael Baldauf, Daniel Bogner, Luka Brezavšček, Uwe Neuhold, Breda Ogorelec, Andreja Papež, Elizabeth Schitter in Martin Šolar: Infrastruktura za doživljanje in spoznavanje narave : Smernice za inovativno načrtovanje, Triglavski narodni park, 2011
(priročnik)

Naj bo zeleni turizem zelen tudi v svojem bistvu! (Marica Uršič Zupanc / Primorske novice, 20.5.2010)
(intervju o interpretaciji s Tino Trampuš)

Marjeta Keršič Svetel in Lili Mahne: Identiteta je tudi interpretacija preteklosti - 1. del, NEC - Notranjski ekološki center, 2010.
(strokovna izhodišča za smernice in standarde kakovosti interpretacije dedičine)

Analiza potreb po usposabljanju za vodenje v naravi in interpretacijo narave, poročilo (1. faza projekta Promocija narave z izobraževanjem interpretatorjev narave), Krajinski park Goričko, junij 2008
(analiza ankete o potrebah)

Primerjalna analiza izobraževanja vodnikov in izvajanja programov vodenja v naravi in interpretacije narave, poročilo (1. faza projekta Promocija narave z izobraževanjem interpretatorjev narave), Krajinski park Goričko, junij 2008
(definicije pojma interpretacija, pregled dobrih praks, pregled programov usposabljanj, Avstrija, Nemčija, Slovenija)

Tone Lesnik: Razvoj gozdnih učnih poti in njihov pomen za turizem
Stanje in perspektive razvoja turizma v gozdnem prostoru (posvet, Ljubljana, 28. marec 2006), objavljeno v zborniku, 19 strani
(učne poti, seznam gozdnih učnih poti)

Anja Dobrovc: Učna pot skozi kraj Nazarje (povzetek), 1 stran, pdf
Diplomska naloga
(uporaba učnih poti v v okviru aktivnih učnih metod v šoli)

Breda Ogorelec: Naravoslovne/učne poti , 6 strani, pdf
Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe (predavanja načrtovalcem in izvajalcem turističnega razvoja, Škrabčeva domačija, 30. november 2004)
(priporočila, predpisi in možnosti sofinanciranja)

Igor Maher: Delavnica o urejanju tematskih poti po Krasu
Primorski dnevnik, 27. oktober 2004, 1 stran, jpg
(poročilo o delavnici)

Bogdan Macarol: Kaos pri označevanju
Primorske novice, 26. 10. 2004, 1 stran, jpg
(poročilo o delavnici)

Breda Ogorelec: Interpretacija narave - od doživljanja do doživetja
Tematske poti na Krasu (delavnica, Dutovlje, 23. oktober 2004), objavljeno v zborniku, 6 strani, pdf
(psihologija obiskovalcev)

Barbara Hočevar: Varovanje narave je lahko dober posel
Delo, 8. oktober 2004, 2 strani (pdf)
(predstavitev Johna A. Veverke in interpretacije)

Marko Koščak: Turistične gozdne poti kot turistični produkt in njihov pomen za razvoj podeželja
Turistične gozdne poti in varstvo narave (posvet, Radovna, 22. september 2004); 11 strani pdf

Breda Ogorelec: Zakaj zavarovana območja potrebujejo interpretativne poti?
Turistične gozdne poti in varstvo narave (posvet, Radovna, 22. september 2004), 5 strani, pdf
(koristi intrepretacije za naravne parke in rezervate)

 

Jože Prah: Primeri dobrih praks – Oglarska pot po Dolah
Turistične gozdne poti in varstvo narave (posvet, Radovna, 22. september 2004), 5 strani, pdf

Ivan Žnidaršič: Predlogi za vodnike na gozdnih učnih poteh - GUP
Turistične gozdne poti in varstvo narave (posvet, Radovna, 22. september 2004); 4 strani, pdf

 

Breda Ogorelec: Naravoslovne/učne poti - priložnost v turizmu
Objavljeno v: Turizem - Informativno glasilo Slovenske Turistične Organizacije, februar 2004, 3 strani, pdf
(pregled stanja v Sloveniji in koristi učnih poti za turizem)

Jana Kristanc: Možnosti trženja učnih poti in doživljajsko vodenje
Zavarovana območja in njihov pomen za turizem: Morska učna pot Mesečev zaliv in njegovi zakladi (Strokovni seminar, Strunjan, 28.-29. november 2003), objavljeno v zborniku, 2 strani, pdf

Breda Ogorelec: Naravoslovne (učne) poti – priporočila načrtovalcem
Zavarovana območja in njihov pomen za turizem: Morska učna pot Mesečev zaliv in njegovi zakladi (Strokovni seminar, Strunjan, 28.-29. november 2003), objavljeno v zborniku, 8 strani, pdf
(praktični nasveti za ureditev učnih poti)

Breda Ogorelec: Naravni parki: informiranje / interpretacija / izobraževanje
Pomen učnih poti za vrednotenje in varovanje naravne in kulturne dediščine v parkih in zavarovanih območjih (Okrogla miza, dvorana Informacijskega centra Parka Škocjanske jame, Matavun, 26.11.2002), objavljeno v reviji Kras, 4 strani, pdf
(priporočila za ureditev učnih poti)

 

Povezave na članke vodilnih strokovnjakov v angleškem jeziku:

Sam Ham

John A. Veverka

 

Vabimo vas, da nam pošiljate svoje objavljene članke in referate s področja interpretacije na naslov: breda.ogorelec@gov.si .